Voorwaarden - LimeMedia - Grafisch Ontwerp

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Voorwaarden

't Groentje

1. Alle opdrachten worden afgesloten en uitgevoerd overeenkomstig de regelen voor het advertentiewezen, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissements-rechtbanken en bij de Kamers van Koophandel in Nederland.

5. De Nota's voor geplaatste advertenties dienen uiterlijk een maand na factuurdatum ervan te worden betaald.

7. De adverteerder kan in mindering op zijn advertentiecontract uitsluitend advertenties plaatsen, welke betrekking hebben op zijn eigen onderneming.

8. De uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid terzake van eventuele schadelijke gevolgen voor de adverteerder van niet, niet tijdig of niet goed plaatsen van de advertenties, noch voor het in ongerede raken van afbeeldingen, werktekeningen, lay-outs, of andere bij de opdracht behorende materialen, noch voor het niet, niet tijdig doorzenden van brieven of advertenties onder nummer. Eveneens aanvaardt de uitgever geen aansprakelijkheid voor schade te gevolge van stakingen en andere calamiteiten.

10. Voor fouten in de uitvoering van niet schriftelijk opgegeven advertenties, behoeft geen reductie of gratis herplaatsing gegeven te worden. Mondelinge afspraken van advertentie-opdrachten/overeenkomsten binden de uitgever slechts voor zover zij van uitgeverszijde schriftelijk zijn bevestigd.

14. Reclamaties over de uitvoering van advertentie-opdrachten dienen uiterlijk een week na factuurdatum schriftelijk te worden ingediend. Indien binnen deze termijn geen reclame is ontvangen, wordt de debiteur geacht akkoord te zijn met de nota.

17. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, gemaakt met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever of adverteerder verschuldigde en niet tijdig betaalde bedrag zijn voor rekening van de opdrachtgever/adverteerder en worden op minimaal 15% van het betrokken bedrag gefixeerd met een minimum van 46,00 (exclusief B.T.W.).

Volledige algemene voorwaarden worden u op aanvraag kosteloos toegezonden 't Groentje behoudt zich het recht voor de plaatsing van advertenties zonder opgaaf van redenen te weigeren.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu